Công ty cổ phần là gì? Đặc điểm tính chất của một công ty cổ phần

Trên thị trường hiện nay, số lượng các công ty được thành lập mỗi ngày một nhiều. Và công ty cổ phần là một loại hình công ty được lựa chọn thành lập rất nhiều. Bạn có hiểu rõ về loại hình công ty này không?  Công ty cổ phần là gì. Những đặc điểm của công ty cổ phần như thế nào? Ưu điểm, nhược điểm của loại hình công ty này?

 Công ty cổ phần là gì

Công ty cổ phần là gì. Những đặc điểm của công ty cổ phần như thế nào? Ưu điểm, nhược điểm của loại hình công ty này? Cùng tìm hiểu bài viết nhé, những thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp, bạn sẽ tìm được lý do đấy.

Công ty cổ phần là gì

Công ty cổ phần là gì

Theo điều 110 Luật doanh nghiệp 2014, Công ty cổ phần là doanh nghiệp , trong đó:

 1. Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần

 2. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa.

 3. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp

 4. Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 điều 126 của luật này

 • Khoản 3 Điều 119: Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty được chấp nhận giấy đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó khi được nêu rõ trong cổ phíếu của cổ phần tương ứng.

 • Khoản 1 điều 126: Cổ phần công ty được tự do chuyển nhượng trừ khoản 3 điều 129 của luật doanh nghiệp 2014 như trên và Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thfi các quy định này chỉ có hiệu lực

Đặc điểm công ty cổ phần

Đặc điểm chung

Công ty cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp chính vì thế sẽ mang những đặc điểm chung của một doanh nghiệp như sau:

Đặc điểm công ty cổ phần

 •  Là một tổ chức kinh tế; có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

 • Là đối tượng được áp dụng của Luật doanh nghiệp.

Đặc điểm pháp lý đặc trưng của công ty cổ phần

 • Ngoài những đặc điểm chung giống các loại hình doanh nghiệp khác, Công ty cổ phần sẽ có những đặc điểm riêng là dấu hiệu nhận biết với các loại hình khác.

 • Tư cách pháp nhân của công ty cổ phần:

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Khoản 2, Điều 110  Luật Doanh nghiệp 2014).

 • Vốn điều lệ của công ty cổ phần.

Đặc điểm công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình đặc trưng của công ty đối vốn.

Theo Điều 110, khoản 1, điểm a Luật Doanh nghiệp 2014:

Vốn điều lệ công ty cổ phần chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần . Giá trị mỗi cổ phần được thể hiện trong cổ phiếu và  gọi là mệnh giá cổ phần. Một cổ phiếu có thể thể hiện mệnh giá của một hoặc nhiều cổ phần.

 • Thành viên của công ty cổ phần:

–  Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty. (Khoản 2, Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014).

–  Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lương cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lương tối đa (Điểm b, Khoản 1, Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014).

Cá nhân, tổ chức: Nếu không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014 đều có quyền thành lập, tham gia quản lý công ty cổ phần; nếu không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014 thì có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần.

–  Các cổ đông của công ty cổ phần bao gồm:

 •  Xét theo vai trò đối với việc thành lập công ty cổ phần:

 • Cổ đông sáng lập: Là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập CTCP (Khoản 2, Điều 4 LDN).  CTCP mới thành lập phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập.

 • Cổ đông góp vốn: là cổ đông đưa tài sản vào công ty trở thành chủ sở hữu chung của công ty.

 • Xét theo cổ phần mà họ sở hữu:

 • Cổ đông phổ thông: là người sở hữu cổ phần phổ thông. Công ty cổ phần phải có cổ đông phổ thông  (Khoản 1, Điều 113 Luật Doanh nghiệp 2014).

 • Cổ đông ưu đãi: là người sở hữu cổ phần ưu đãi.Cổ đông ưu đãi có thể là: cổ đông ưu đãi cổ tức, cổ đông ưu đãi hoàn lại và cổ đông ưu đãi khác do điều lệ công ty quy định (Khoản 2, Điều 113  Luật Doanh nghiệp 2014).

Lưu ý: Đối với cổ đông ưu đãi hoàn lại và cổ đông ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội Đồng quản trị và Ban kiếm soát.  (Khoản 3, Điều 117 và Điều 118 Luật Doanh nghiệp 2014).

Ưu điểm và nhược điểm của công ty cổ phần:

Ưu điểm:

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn, cổ đông sẽ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp nên mức độ rủi ro của họ sẽ không cao. Ví dụ như: Cổ đông góp 50% vốn điều lệ thì khi công ty có lợi nhuận hay ngược lại thì cổ đông cũng chỉ được hưởng hoặc chịu trách nhiệm với 50% số vốn mà mình đã góp.(Điểm c, Khoản 1, Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014).

 • Cơ cấu vốn của công ty cổ phần hết sức linh hoạt, số lượng người có thể góp vốn không giới hạn tạo điều kiện cho  nhiều người góp vốn vào công ty.

 • Khả năng huy động vốn của công ty cổ phần này rất cao thông qua việc  được quyền phát hành cổ phần rộng rãi của công ty ra công chúng.(Khoản 2, Điều 122 và Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2014).

 • Việc chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là tương đối dễ dàng, linh hoạt do vậy phạm vi đối tượng tham gia vào loại hình này là rất rộng. (Điều 126 Luật Doanh nghiệp 2014)

 • Được quyền niêm yết, giao dịch cổ phần trên Sàn giao dịch chứng khoán.

Nhược điểm:

 • Do đặc điểm của công ty cổ phần như: được tự do phát hành cổ phần, tự do chuyển nhượng và không giới hạn số cổ đông tối đa nên số lượng thành viên cổ đông có thể lớn, nhiều thành phần khác nhau,.... Vì vậy, việc quản lý và điều hành công ty phức tạp. Ngoài ra, còn có sự phân tách thành các nhóm cổ đông tranh giành về lợi ích, và việc thay thế cổ đông dễ dàng xảy ra, làm cơ cấu công ty không ổn định, khó để quản lý.
 • Bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, việc thành lập và quản lý công ty cổ phần sẽ phức tạp hơn các loại hình công ty khác do, đặc biệt về chế độ tài chính, kế toán đối với loại hình này.


Hy vọng bài viết đem lại cho bạn nhiều thông tin hữu ích về loại hình doanh nghiệp như công ty cổ phần. Nếu bạn muốn tìm hiểu chi tiết hơn hãy ra nhà sách và mang về quyển Luật doanh nghiệp của nhà xuất bản Lao động nhé.