Stakeholder là gì? Multi-Stakeholder Meaning các bên liên quan Internal là gì?

Stakeholder là gì? Multi-Stakeholder Meaning các bên liên quan Internal là gì? Stakeholder (Stakeholder Meaning) có nghĩa là một bên liên quan. Stakeholder là bất kỳ cá nhân, tổ chức, nhóm xã hội hoặc xã hội nào có cổ phần trong doanh nghiệp. Do đó, các bên liên quan có thể là nội bộ hoặc bên ngoài cho doanh nghiệp. Một cổ phần là một lợi ích quan trọng trong kinh doanh hoặc các hoạt động của nó.

Stakeholder là gì? Multi-Stakeholder Meaning các bên liên quan Internal là gì?

Các tìm kiếm liên quan đến stakeholder là gì
Multi-Stakeholder là gì
Stakeholder Theory là gì
Stakeholder cổ đông
Stakeholder meaning
Stockholder là gì
Internal Stakeholder
Stakeholder Engagement là gì
Stakeholder Analysis

Định nghĩa của Stakeholder là gì?

Stakeholder (Stakeholder meaning) có nghĩa là một bên liên quan. Stakeholder là bất kỳ cá nhân, tổ chức, nhóm xã hội hoặc xã hội nào có cổ phần trong doanh nghiệp. Do đó, các bên liên quan có thể là nội bộ hoặc bên ngoài cho doanh nghiệp. Một cổ phần là một lợi ích quan trọng trong kinh doanh hoặc các hoạt động của nó. Nó có thể bao gồm quyền sở hữu và lợi ích tài sản, lợi ích và nghĩa vụ pháp lý và quyền nhân thân. Một nghĩa vụ pháp lý có thể là nhiệm vụ để trả lương hoặc để tôn vinh hợp đồng. Một quyền đạo đức có thể bao gồm quyền của người tiêu dùng không bị cố ý làm tổn hại bởi các hoạt động kinh doanh.

Định nghĩa của Stakeholder là gì?

Các bên liên quan có thể: Ảnh hưởng đến một doanh nghiệp hoặc bị ảnh hưởng bởi một doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về stakeholder là gì bạn cần phải tìm hiểu trong bài viết bên dưới đây:

Các loại bên liên quan bao gồm những gì?

Các bên liên quan có thể là nội bộ hoặc bên ngoài cho doanh nghiệp

- Các bên liên quan nội bộ là những người trong một công ty có lợi ích bắt nguồn từ việc làm trực tiếp, quyền sở hữu hoặc đầu tư. Các bên liên quan nội bộ bao gồm nhân viên, người quản lý, thành viên hội đồng quản trị , nhà tài trợ và nhà đầu tư. Các thực thể này cũng được gọi là các bên liên quan chính, bởi vì họ có cổ phần trực tiếp trong thành công của công ty.

- Các bên liên quan bên ngoài cho doanh nghiệp là những người bên ngoài một công ty bị ảnh hưởng gián tiếp bởi các quyết định và kết quả của công ty. Các bên liên quan bên ngoài bao gồm khách hàng, nhà cung cấp(NCC), cơ quan chính phủ, chủ nợ, công đoàn và các nhóm cộng đồng. Các thực thể này cũng được gọi là các bên liên quan thứ cấp, bởi vì cổ phần của họ trong công ty thường mang tính đại diện nhiều hơn là trực tiếp.

Các bên liên quan có thể là nội bộ hoặc bên ngoài cho doanh nghiệp

Các bên liên quan tiềm năng hơn

Các bên liên quan tồn tại trên các ngành công nghiệp. Như ở trên, các bên liên quan của công ty có thể ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi các quyết định kinh doanh của công ty. Trong chăm sóc sức khỏe , các bên liên quan là những người có mối quan tâm trực tiếp đến các dịch vụ và quyết định chăm sóc sức khỏe. Chúng bao gồm các chuyên gia y tế, NCC chăm sóc sức khỏe, cơ quan chủ quản, các tổ chức phi lợi nhuận và bệnh nhân. Về mặt quy trình pháp lý, một bên liên quan, theo luật pháp, là một cá nhân hoặc một nhóm người đang sở hữu tạm thời tiền hoặc tài sản trong khi chủ sở hữu đang được xác định tại tòa án.

Internal stakeholder là gì?

Các bên liên quan nội bộ Internal Stakeholder là các nhóm hoặc cá nhân làm việc trong một tổ chức hoặc dự án. Các bên liên quan là bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào có thể ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi một tổ chức, chiến lược hoặc dự án. Họ có thể là nội bộ hoặc bên ngoài và họ có thể ở cấp cao hoặc cấp cơ sở.

Internal stakeholder là gì?

Tại sao bạn cần xác định các bên liên quan nội bộ của mình?

Các bên liên quan nội bộ là chìa khóa thành công. Một điều làm cho các bên liên quan nội bộ đặc biệt quan trọng là sự thành công nhận thức của dự án [kinh doanh / chiến lược / bộ phận] của bạn thường được đánh giá bởi sự hài lòng về nhận thức của các bên liên quan nội bộ.

Tìm kiếm và tham gia với các bên liên quan nội bộ của bạn cũng rất quan trọn. Nó đã chỉ ra rằng không có công ty nào có thể thực hiện chiến lược thúc đẩy nhất định mà không có sự tham gia của các nhân viên. Tham gia với các bên liên quan nội bộ là điều cần thiết bởi vì: "Những nhân viên gắn bó cao luôn vượt ra ngoài sự tuân thủ đơn thuần với mong đợi của tổ chức.

Multi-Stakeholder là gì?

Multi-stakeholder là các mô hình quản trị nhiều bên. Đây là một cấu trúc quản trị tìm cách để đưa các bên liên quan với nhau để tham gia vào cuộc đối thoại. ra quyết định và thực hiện các giải pháp cho các vấn đề hoặc mục tiêu chung. Quá trình nhiều bên liên quan bao gồm sự tham gia đầy đủ của tất cả các bên liên quan, ra quyết định dựa trên sự đồng thuận và hoạt động một cách cởi mở, minh bạch và có trách nhiệm. Một bên liên quan đề cập đến một cá nhân, nhóm hoặc tổ chức có lợi ích hoặc cổ phần trực tiếp hoặc gián tiếp trong một tổ chức cụ thể, đó có thể là các doanh nghiệp, xã hội dân sự , chính phủ, tổ chức nghiên cứu và các tổ chức phi chính phủ.

Multi-Stakeholder là gì?

Các mô hình quản trị của nhiều bên là một cấu trúc quản trị tìm cách để đưa các bên liên quan với nhau để tham gia vào cuộc đối thoại, ra quyết định và thực hiện các giải pháp cho các vấn đề hoặc mục tiêu chung. Quá trình nhiều bên liên quan bao gồm sự tham gia đầy đủ của tất cả các bên liên quan, ra quyết định dựa trên sự đồng thuận và hoạt động một cách cởi mở, minh bạch và có trách nhiệm. Một bên liên quan đề cập đến một cá nhân, nhóm hoặc tổ chức có lợi ích hoặc cổ phần trực tiếp hoặc gián tiếp trong một tổ chức cụ thể, đó có thể là các doanh nghiệp, xã hội dân sự , chính phủ, tổ chức nghiên cứu và các tổ chức phi chính phủ.

Stakeholder Theory là gì?

Stakeholder theory xem xét các mối quan hệ giữa một tổ chức và các tổ chức khác trong môi trường bên trong và bên ngoài. Nó cũng xem xét cách các kết nối này ảnh hưởng đến cách doanh nghiệp tiến hành các hoạt động của mình. Hãy nghĩ về một bên liên quan như một người hoặc một nhóm có thể ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi một tổ chức. Các bên liên quan có thể đến từ bên trong hoặc bên ngoài doanh nghiệp. Ví dụ bao gồm khách hàng, nhân viên, cổ đông, NCC, nhóm phi lợi nhuận, chính phủ và cộng đồng địa phương, trong số nhiều người khác.

Stakeholder Theory là gì?

Stakeholder analysis là gì?

Stakeholder analysis dịch ra tiếng việt có nghĩa là phân tích các bên liên quan. Nó là một kỹ thuật quan trọng để xác định các bên liên quan và phân tích nhu cầu của họ. Nó được sử dụng để xác định tất cả các bên liên quan chính ( chính và phụ ). Những người có quyền lợi trong các vấn đề mà dự án quan tâm.

Stakeholder analysis là gì?

Mục đích của quá trình phân tích các bên liên quan là phát triển một cái nhìn chiến lược về bối cảnh con người và thể chế, và mối quan hệ giữa các bên liên quan khác nhau và các vấn đề họ quan tâm nhất.

Những lợi ích của phân tích các bên liên quan bao gồm:

- Lợi ích của tất cả các bên liên quan, những người có thể ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi dự án
- Các vấn đề tiềm năng có thể phá vỡ dự án
- Những người chủ chốt để phân phối thông tin trong giai đoạn thực hiện
- Các nhóm nên được khuyến khích tham gia vào các giai đoạn khác nhau của dự án
- Kế hoạch truyền thông và chiến lược quản lý các bên liên quan trong giai đoạn lập kế hoạch dự án
- Các cách để giảm tác động tiêu cực tiềm ẩn & quản lý các bên liên quan tiêu cực