Nghĩa của từ as well as? Cách dùng as well as trong tiếng anh?

Vậy nghĩ của as well as là gì? Sử dụng as well as trong Tiếng Anh một cách hiệu quả? Ý nghĩa của as well as.

Nghĩa của từ as well as? Cách dùng as well as trong tiếng anh?

Nghĩa của as well as?

as well as là một thành ngữ trong Tiếng Anh

as well as có nghĩa là: như, cũng như, chẳng khác gì, và.

Chức năng và vị trí của as well as trong Tiếng Anh

Chức năng: Dùng để lặp lại khi người đó muốn điều gì đó như trước mà ko lặp lại ở sau.

Vị trí: có thể đứng ở mọi vị trí tròn câu.

Nghĩa của as well as?

Cách dùng as well as trong Tiếng Anh.

Dùng để liệt kê: As well as = Not only…. But also

Công thức này dùng để miêu tả và nói về một người hoặc vật.

Ex: He is handsome as well as intelligent = He is not only handsome but also intelligent.

Note: Cấu trúc as well as dùng để sử dụng cho bài viết lại câu mà nghĩa của nó không đổi.

Kết hợp với động từ “ing”

Ex: She hurt her arm, as well as breaking her leg.

Những kiến thức thông thường và phổ biến nhất khi học cấu trúc và cách dùng as well as trong Tiếng Anh. Bạn phải hiểu rõ và ghi nhớ chắc chắn về cách dùng này mới có thể phân biệt dễ hơn và ghi nhớ các phần khác.

Kết hợp với động từ nguyên thể: As well as +Vinf…

Nếu động từ chính ở dạng nguyên mẫu thì chúng ta sử dụng động từ nguyên mẫu không “to” đi sau “as well as”. Đây là một phần rất quan trọng trong cấu trúc và cách dùng as well as trong tiếng anh mà bạn phải ghi nhớ thật kỹ.

Ex: They get up early as well as go to work.

Dùng để nối câu (Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và vị ngữ):

Cấu trúc và cách dùng as well as trong tiếng anh sẽ được dùng thế nào nếu trong câu có tới 2 chủ ngữ?

Cách dùng as well as trong Tiếng Anh.

S1 as well as S2 + V chia theo S1…

Động từ trong câu được chia theo chủ ngữ đầu trong câu, nếu chủ ngữ là số ít thì động từ theo sau nó cũng chia tương ứng.

Ex: Tra as well as Hoa, was delighted to hear the news.
     (Tra cũng như Hoa, đã rất vui mừng khi nghe tin này)

Note: Đây không phải là một cấu trúc phổ biến. Trong trường hợp này nên để as well as sau mệnh đề chính. Và nếu chủ ngữ trong câu là đại từ thì as well as luôn được đứng sau mệnh đề chính.

Ex: Hoa was delighted to hear the news as well as Trang.
(Hoa đã rất vui mừng khi nghe thông tin này cũng giống như Ann.)

Dưới đây là những chia sẻ giúp các bạn hiểu hơn về as well as trong Tiếng Anh. Chúc các bạn học Tiếng Anh tốt.

 

Có rất nhiều người nhầm lẫn nghĩa và cách dùng của từ “as well as” trong tiếng anh dẫn đến câu không có nghĩa hoặc hiểu sai nghĩa của câu. Vậy chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu nghĩa của as well as là gì? Và một số từ thông dụng như as far as, as soon as, as if,...

“As well as” có nghĩa là gì?

As well as dịch ra có nghĩa là “như, cũng như”

Từ này dùng khi bạn muốn nói thêm một điều gì ở vế sau tương tự với vế trước.

Ex: Avoid alcohol as well as stimulants such as coffee or milk near bedtime.

(Tránh uống rượu cũng như chất kích thích như cà phê hoặc sữa gần giờ đi ngủ.)

“As well as” có nghĩa là gì?

Cách dùng “as well as” trong câu.

“As well as” có nghĩa tương đương với “not only ….but also”.

Sau “as well as” là động từ dạng –ing. Động từ của mệnh đề chính là nguyên mẫu thì sau as well as động từ cũng có thể ở dạng nguyên mẫu không “to”.

Ex: She is clever as well as beautiful. (She is not only beautiful, but also clever.) Cô ấy thông minh mà còn đẹp nữa.

Lưu ý: “as well as” đưa ra thông tin mà người đọc/người nghe đã biết, phần còn lại của câu sẽ đưa ra thông tin mới.

- Sau “as well as” ta thường dùng động từ dạng ing.

Ex: He hurt his arm, as well as breaking his leg. (không dùng: … as well as broke his leg.) Ông ta vừa bị thương ở cánh tay mà còn gãy chân nữa.

- Nếu có động từ trong mệnh đề chính ở dạng nguyên mẫu thì sau “as well as” ta có thể dùng động từ nguyên mẫu không “to”.

Ex: I have to clean the floors as well as cook the food.

(Tôi phải lau dọn nhà cửa và cả nấu ăn nữa.)

- Có thể dùng “as well as” để nối hai chủ ngữ. Nếu chủ ngữ đầu là số ít thì động từ theo sau nó cũng chia tương ứng với chủ ngữ số ít đó.

Ex: Mary, as well as Ann, was delighted to hear the news.

Mary, cũng như Ann, đã rất vui mừng khi nghe tin này.

Lưu ý: Đây không phải là cấu trúc phổ biến. Thường ta để “as well as” sau mệnh đề chính. Và nếu chủ ngữ là đại từ thì “as well as” luôn đứng sau mệnh đề chính.

Ex: Mary was delighted to hear the news as well as Ann.

(Mary đã rất vui mừng khi nghe tin này cũng như Ann vậy.)

Ex: He is rich as well as me. (không dùng: He, as well as I/me, is rich.)

(Anh ta cũng giàu như tôi vậy.)

Một số nghĩa của từ “as far as”, “as soon as”, “as if”

“As soon as” nghĩa là gì?

As soon as có nghĩa là gì “ngay khi”

Các từ hay đi liền với “as soon as” là

  • as soon as possible = càng sớm càng tốt

  • as soon as possible = sớm nhất có thể

  • as soon as i can = nhanh nhất tôi có thể

Ex: Please give me that plan as soon as possible. (Làm ơn nộp kế hoạch cho tôi càng sớm càng tốt.)

Một số nghĩa của từ “as far as”, “as soon as”, “as if”

“As far as” nghĩa là gì?

As far as có nghĩa là “theo như”

Câu này dùng khi bạn muốn giải thích quan điểm của mình với một ai đó.

Ex: As far as I know, he isn’t coming today. (Theo như tôi biết thì hôm nay anh ta không tới.)

“As if” nghĩa là gì?

As if  có nghĩa là “như thể/dường như”

Từ này đứng trước một mệnh đề chỉ một điều không thật hoặc trái với thực tế.

Ex: That they live as if they will never die , and they die as if they had never lived. (Họ sống như thể họ sẽ không bao giờ chết, và họ chết như thể họ chưa bao giờ sống.)

Đó là những chia sẻ về nghĩa của từ “as well as”, cách dùng trong câu tiếng anh và một số nghĩa liên quan. Mong những chia sẻ này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn nghĩa của từ.